Vedtægter

 

 • 1 Navn

Foreningens navn er Firmaidræt Frederiksværk (FF). Stiftet 3. maj 1977.

Foreningens hjemsted er Frederiksværk.

 

 • 2 Formål

Foreningens formål er gennem arbejdspladsen og familien at stimulere

interessen for samvær, idræt og motion.

 

 • 3 Organisation

Firmaidræt Frederiksværk er medlem af Dansk Firmaidræt og søger lokalt samarbejde med Halsnæs Idrætsråd.

 

 • 4 Medlemskab

Som ordinære medlemmer af foreningen kan optages personer fra

firma-, etats- og brancheidrætsklubber samt firmasammenslutninger

og firmaforeninger. Personer, der ikke repræsenterer førnævnte kan

optages som enkeltmedlemmer.

Medlemskabet løber for et år ad gangen (1. januar – 31. december)

 

 • 5 Medlemsforpligtelser

Medlemmer er underkastet de af foreningen og bestyrelsen vedtagne

retningslinier. De enkelte medlemmers interne forhold er FF uved-kommende.

 

 • 6 Medlemskontingent

Medlemskontingentet fastsættes af bestyrelsen og betales af medlemerne til FF ved tilmelding via foreningens hjemmeside.

Kontingentets størrelse meddeles på generalforsamlingen.

 

 • 7 Hædersbevisninger

FF’s hædersbevisninger i form af en smuk brugsgenstand med indgravering og tilhørende diplomer tildeles i henhold til nedennævnte statutter. Tildeling af hædersbevisninger kræver enighed i bestyrelsen.

 1. HÆDERSTEGNET
 2. Indstiftet den 25. oktober 2001
 3. Brugsgenstand i ”sølv” efter bestyrelsens beslutning.
 4. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et

          aktivt og årelangt arbejde (10 år) for firmaidrætten.

 1. FORTJENSTTEGNET
 2. Indstiftet den 25. oktober 2001.
 3. Brugsgenstand i ”guld” efter bestyrelsens beslutning.
 4. Kan tildeles en firmaidrætsleder, som har udført et

     særdeles aktivt og årelangt arbejde (25 år) for firmaidrætten.

 1. ÆRESMEDLEM
 2. Indstiftet den 28. september 2015.
 3. Vingave samt en buket blomster ved udnævnelsen.
 4. Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne

         æresmedlemmer. Et forslag om udnævnelse af æresmedlemmer

          skal sættes på dagsordenen som særskilt punkt og sættes under

          afstemning uden forhandling.

 1. d. Bestyrelsen har udarbejdet kriterier for udnævnelse til Æresmedlem

          (bilag 1 til vedtægtens § 7). Bestyrelsen kan selv ændre kriterierne

          efter behov.

 

 • 8 Foreningens ledelse

Til at varetage foreningens ledelse vælger generalforsamlingen en bestyrelse med følgende sammensætning:

 • Formand
 • Næstformand
 • Kasserer
 • Sekretær
 • Idrætsformand

På lige år vælges næstformand, kasserer samt en 2. suppleant.

Næstformanden er født formand for Lov- og Ordensudvalget.

På ulige år vælges formand, sekretær, Idrætsformand samt en 1. suppleant.

Generalforsamling vælger endvidere hvert år en revisor samt en revisorsuppleant, som begge vælges for en to-årig periode.

 

Med reference til bestyrelsen (Idrætsformanden) vælges der endvidere hvert år en udvalgs-formand for hver idrætsgren/aktivitet. Den enkelte udvalgsformand sammensætter selv sit udvalg, som max. kan bestå af 2 udvalgsmedlemmer foruden formanden selv.

Udvalgsmedlemmerne skal godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra udvalgsformændene.

Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte nye udvalg.

Udvalgene udarbejder selv sine vedtægter, som først er gældende, når de er godkendt af bestyrelsen.

Valgte bestyrelsesmedlemmer samt valgte udvalgsformænd betaler det på generalforsamlingen vedtagne ”bestyrelseskontingent” og modtager det til enhver tid af bestyrelsen fastsatte telefontilskud. Menige udvalgsmedlemmer betaler normalt kontingent.

Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, leder foreningens anliggender og indkalder til bestyrelsesmøder så ofte han/hun finder det nødvendigt, dog mindst en gang i hvert kvartal.

Formanden eller næstformanden tegner sammen med et andet bestyrelsesmedlem foreningen udadtil.

 

 • 9 Regnskab og revision

Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal indeholde et driftsregnskab og en status.

Kassereren fremlægger på den ordinære generalforsamling det revide-

rede regnskab.

Foreningens revisorer skal revidere og underskrive årsregnskabet én

gang årligt. revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i løbet

af regnskabsåret.

 

 • 10 Tegning og hæftelse

Bestyrelsen forvalter foreningens midler, der anbringes efter bestyrel-

sens skøn, under ansvar overfor generalforsamlingen.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer,

hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Bestyrelsen

kan meddele foreningens kasserer fuldmagt.

Ved afhændelse eller pantsættelse af fast ejendom kræves underskrift

af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt

for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse overfor

foreningen udover kontingentforpligtelsen. Foreningens medlemmer

har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen

art.

 

 • 11 Generalforsamling

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær gene-

ralforsamling afholdes hvert år i marts måned og indvarsles 14 dage før

ved annonce i et eller flere lokale blade. Forslag, der ønskes behandlet

på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde

følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning fra bestyrelsen
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Vedtagelse af budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg i henhold til vedtægternes § 8
 7. Eventuelt

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Alle fremmødte medlemmer over 16 år har stemmeret.

Gyldigt medlemsbevis skal på forlangende forevises. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det

fornødent, eller når 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsender

anmodning herom bilagt dagsorden. Indkaldelse foretages i henhold

til de gældende regler for den ordinære generalforsamling.

 

 • 12 Afstemninger

Ved afstemninger på generalforsamlingen er almindeligt stemmeflertal

gældende. Til lovændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte stemme-

berettigede medlemmers stemmer. Skriftlig afstemning skal på for-

langende foretages.

 

 • 13 Eksklusion

Bestyrelsen kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning idømme karantæne

og ekskludere medlemmer, hold eller klubber, der ikke overholder

foreningens love eller udviser usportslig optræden m.v. En eksklusion

eller idømt karantæne skal forelægges på den førstkommende general-forsamling til godkendelse.

Generalforsamlingens afgørelse er endelig og kan ikke indankes til andre instanser.

 

 • 14 Opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, indkaldt i samme anledning, når 2/3 af de tilstede-værende stemmeberettigede stemmer herfor. Vedtages opløsningen, træffer den ekstraordinære generalforsamling beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle midler og ejendele til idrætslige formål.

 

 

 

Senest revideret 28. september 2015